Archive

Ден: 27.07.2018

2 posts

Говорната терапия

    Указания за провеждане на говорната терапия   Една от първите задачи на логопеда, пристъпвайки към терапията, е да запознае лицето с нарушена реч със същността на нарушението и да го въведе в начините за преодоляването му –

Артикулационни нарушения

Артикулационни нарушения на развитието   Разстройството на артикулацията са водещ белег в почти всички синдроми на говорна патология. Възникването им е свързано с много причини и с различни патогенетични механизми. Тук спадат: вродени и придобити разстройства на двигателната дейност