Общи условия

ПОЛИТИКА И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ

За предоставяне на услуги към Консултативно-Терапевтичен Център за Психологична и Логопедична подкрепа „АНИХЕЯ-ЛОГОС ЕООД, гр. Пловдив

Днес /дата/……………………. в гр. Пловдив, между Терапевтичен център „АНИХЕЯ –ЛОГОС“ ЕООД, представлявано от логопед-психолог Йорданка Порязова, от една страна,

 

И име на родител/потребител………………………………………………………….…………………………………,

                                                                                /три имена/

 

В качеството си на законен представител на……………………………………………………………………..,

                                                                                                       /три имена на детето/

Дата на раждане:……………………………………………………………,

                                                              /ден, месец, година/

 

 

С Адрес…………………………………………………………….,Телефон:……………………………………………,

 

Имейл: ………………………………………………. като Страните се споразумяха за следното:

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1 /1/ В съответствие с настоящите Общи условияпри които Терапевтичен център АНИХЕЯ-ЛОГОС ЕООД е наречен за краткост ДОСТАВЧИК, предоставя на конкретен ПОТРЕБИТЕЛ, срещу възнаграждение  услуга в избрана форма.

/2/ Настоящите общи условия са неразделна част от информирано съгласие за ползване на услугите и специфични вътрешни правила за предоставяне на услугите. Вътрешните правила може да съдържа специални условия, които се ползват с предимство пред Общите условия. Те се предоставят на потребителя при първоначално диагностично интервю.

/3/ За ползването на всяка отделна услуга съществуват отделни Общи условия, поради спецификата на предлаганите услуги

Чл. 2 Услугите се осъществяват след предварителна заявка и записване на диагностичен или терапевтичен час.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

 1. Да осигури пълноцененна услуга, съобразно с договореното по време на първоначалната консултация.
 2. Да осигури добра материална база и оптимални хигиенни и психо-физически условия за осъществяване на работния процес;
 3. Да осигури опазване на живота и здравето на потребителите, съобразно всички нормативни изисквания за безопасност;
 4. Да осигури мотивиран терапевтичен и обучен екип с необходимите квалификация, правоспособност и професионализъм;
 5. Да предоставя на потребителите информация за текущото състояние и предстоящи промени в терапевтичните действия;
 6. Да информира редовно  за постигнатите резултати, чрез консултации, срещи и лични съобщения.

Чл. 4 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

 1. Да издава удостоверение за завършен етап от ползването на определена услуга;
 2. 2. Да определя организацията, методите и средствата на предлагане за всяка отделна услуга;
 3. 3. Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпълнение на определени етапи от предлагането на всяка отделна услуга;
 4. 4. Да прилага правилата и нормите, формулирани в клаузите на Правилниците за вътрешния ред в центъра Анихея-Логос;
 5. 5. Да променя таксата за ползване на предлаганите услуги, като в такъв случай уведомява писмено Потребителя;
 6. 6. Да променя общите условия, когато това се налага от икономически или други обстоятелства като уведоми за това писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 7. 7. Да не приеме потребител, чиято такса не е заплатена съгласно предоставения вътрешен ред и правилник;
 8. 8. Да откаже да приеме да обслужва Потребител, който нарушава Правилникът за вътрешния ред и Общите условия;

Чл. 5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да:

 1. Да получава пълна и конкретна информация от доставчика за постигнатите резултати;
 2. Да се запознае с Правилниците за вътрешния ред на ДОСТАВЧИКА;
 3. Да прекрати или заяви ползването на друга услуга с предварително уведомление;
 4. Да ползва отстъпка при ползване на няколко услуги или когато едновремемнно посещава с друг член на семейството центъра;

Чл. 6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да заплаща всички договорени такси за проведените терапии, съгласно вътрешния ред и информираното съгласие;
 2. Да познава в детайли и да спазва Правилниците за вътрешния ред, както и общоприетите норми на социално поведение;
 3. Да съобщава на доставчика промени в личните данни като имена, адреси, данни за връзка и други, както и промени в неврологичния, кинезиологични или соматичния, психологичния или логопедичния статус на потребителя;
 4. Да предоставя всякаква медицинска документация от проведени медицински прегледи, лечение и консултации;
 5. 5. Да възстановява в пълен размер евентуалните щети по материалната база на Терапевтичен център „АНИХЕЯ-ЛОГОС“, нанесени от потребителя;

НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.7 Размерът на консултацията се заплаща след осъществяването й в брой.

Чл.8 Размерът на таксите  за терапия или групови занимнаия се определя в информираното съгласие, според договорените услуги и предвидените посещения.

Чл. 9. Таксата за ползване на услугата/те се заплаща спрямо описаното в информираното съгласие срокове в брой или по сметката на фирма „АНИХЕЯ-ЛОГОС“ ЕООД в

IBAN: BG11UNCR70001523887526,

УниКредит Булбанк АД

 

Чл. 10 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка при ползване на няколко услуги или когато едновремемнно друг член на семейството, който посещава центъра;

Чл. 11 При заплатен месечен пакет и впоследствие отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЯ, таксата НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА.

СРОК НА УСЛУГИТЕ

Чл. 12 Услугите и посещенията биват

 1. Краткосрочни – до 3 месеца;
 2. Дългосрочни – над 3 месеца.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл.13 Услугата  между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза след предвидения график и се прекратява:

 1. При завършване на поставените цели;
 2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
 3. По здравословни причини на клиента, с писмено предизвестие;
 4. При закриване на услугата, изразено писмено;

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. С постъпването в Терапевтичен  център АНИХЕЯ-ЛОГОС, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва информирано съгласие за предоставяне на услугата

Чл. 15 При записан час и отсъствие без уведомление до 24 часа, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати пропусната заявена услуга.

Чл. 16 Онлайн поръчка и/или заявка за онлайн консултация се заплаща предварително по банков път по следната банкова сметка, с титуляр „АНИХЕЯ – ЛОГОС“ ЕООД:

IBAN: BG11UNCR70001523887526,

УниКредит Булбанк.

Чл. 17 Родител/настойник/ попечител на децата в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛИ се идентифицират с информирано съгласие за предоставяне на услуга със следните данни: Име, презиме и фамилия, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефони.

Чл. 18 С подписването на декларация за информирано съгласие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че  е запознат с целите на  ползване на услуга и, че предоставя доброволно своите и на детето лични данни в съответствие с Регламент

Чл. 19 /1/ В центъра не се допускат деца, които са болни, за да се избегне опасността от заразяване на останалите деца, както и на терапевтите.

/2/ В случай, че детето е макар и леко неразположено, /хремаво, отпаднало, кашля и киха,/ следва да не се води на терапия, а да се изчака да се възстанови. След това сесиите ще бъдат компенсирани с допълнителни посещения през седмицата според графика на терапевта.

Чл. 20 Дните и часовете за посещение в Центъра се определят седмица за седмица, според възможностите в работните графици на терапевта. При даване на часове за всяко дете има йерархия, т.е. с предимство са тези деца, които посещават Центъра от по-дълго време.

Чл. 21 Всички родители са задължени да взимат децата си от Центъра в точно определено време. При закъснение терапевтите не могат да чакат  с детето Ви Вашето идване, защото се прекъсва работния прецес и вероятно след Вас има следващо дете, с което трябва да се започне работа.

Чл. 22. По въпроси, неуредени от настоящите Общи услови за предоставяне на услуга, приложение ще имат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор  се състави в два еднакви екземпляра  – по един за всяка от страните.

Подпис на родителя/настойника:……………………………………………………………

Подпис и печат на управител:……………………………………………………………………

/Йорданка Порязова/

Дата:………………………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Настоящата декларация за информирано съгласие е неразделна част от Общите условия и има за цел да осигури съгласието на потребителя или родителите/настойниците на детето за следното:

 • Честотата и броя на посещенията са по препоръка на терапевта, в зависимост от терапията, съобразени с възможностите и нуждите на клиента.
 • Промяна или отмяна на записан час от страна на клиента се прави не по-късно от 24 часа преди провеждане на терапията, в противен случай таксата се държи в пълен размер и не се възстановява.
 • Ако терапията се пропусне без предупреждение от страна на клиента, се смята за проведена.
 • Терапиите се провеждат след предварително месечно заплащане, в брой или по сметката на фирма „АНИХЕЯ-ЛОГОС“ ЕООД по следната банкова сметка:

IBAN: BG11UNCR70001523887526,

УниКредит Булбанк.

 • Клиентът трябва да оползотвори предплатените часове в рамките на текущия месец.
 • След изтичането на последния час от месечния пакет се заплаща дължимата такса за следващия месец.
 • Часовете, които не са използвани в рамките на текущия месец, се прехвърлят за следващия месец, единствено поради здравословни причини на клиента или причини зависещи от терапевтичния център.
 • При предплащане за повече от един месец, терапиите трябва да бъдат използвани в рамките на указания период.
 • Разпределението на часовете зависи от желанието на клиента и възможностите в графика на терапевта.
 • Терапевтичния център си запазва правото на отказ на записване или провеждане на терапия, или консултация, както промяна на часа и датата на договорените вече такива.
 • Декларацията е изготвена в два еднообразни екземпляра по една за всяка от страните.

 

 

 

 

 

Подпис на потребителя:……………………………………………………………