Подробности за услугата

Ранно Детско Развитие

Ранно Детско Развитие Пловдив

Ранно детско развитие в Пловдив

"Животът на едно дете е като къс хартия, на който всеки преминаващ остава отпечатък"

Ранното Детско Развитие е интензивно развитие на способностите на детето от зачеването до 3 годишна възраст. Психичното развитие на детето е сложен процес на взаимодействие между неговите вътрешни потребности и външни влияния, непрекъснатата връзка на детския организъм и средата, отразени в адаптивните възможности на детето. Нормалната нервна регулация на мозъчните функции е необходима предпоставка за динамиката на развитието.Физическото и психическото развитие са двете страни на този единен процес, намиращи се в постоянно взаимодействие. Нормалното физическо развитие е важно условие за психично съзряване. През ранното детство може да се установи, че всяко нарушение в хода на физическото развитие се отразява върху психичното в различна степен и обратно – смущенията в психичното развитие дават отражение върху общото състояние.

През годините на ранното си детство, детето не само увеличава теглото си и ръста, но за първи път опознава близките си, играчките и другите предмети около него. С това започва неговото психическо развитие. С помощта на родителите и разнородните въздействия на външната среда, това развитие постепенно се усложнява. Колкото по-насочени и оптимални са грижите на родителите, колкото по-разнообразни и богати са външните въздействия, толкова по-добро ще бъде психичното развитие. За съвсем кратко време, от няколко години, детето значително обогатява психичния си живот. Психичното развитие не е абстрактно понятие. То може да се проследява и оценява посредством равнището на развитие на движенията на детето, на емоционалната му сфера, говора и сетивните функции. Всички те определят диапазона на активния психичен живот.

"Ценностите, вярванията и навиците, които внушаваме на детето си, ще станат основата, която то винаги ще използва".

Емоционалното положително общуване с детето още от първите месеци е благоприятно, сензитивно условие за формиране и развитие у него на благородство, доброта. Обратно, припряността, нервността, резкостта в обръщенията при различни взаимодействия ( къпане, обличане, хранене и пр. ) обуславят агресивност, непослушание в бъдеще. И това е така защото положителните или отрицателните емоции се натрупват (кумулират) и диктуват поведението. Психичния живот на детето се отразява твърде ярко и в детските емоции. Спокойното дете е в състояние да възприема много повече от света, който го заобикаля. Емоциите са този двигател, който до голяма степен осъществява и първите контакти на детето с възрастните и другите деца.

Истинската любов е безусловна и трябва да бъде изя­вена във всички взаимоотношения. Осно­вата на здравите взаимоотношения с нашето дете е безу­словната любов. Само този вид взаимоотношение на любов може да осигури пълноценното разгръщане на детските възможности. Само тази основа – на безусловната любов може да даде разрешение на проблеми като усещането за обида, за липса на любов, на вина, страх, несигурност. Дълго преди да могат да разбират смисъла на думите, децата възприемат емоционалните сигнали. Тонът на гласа, нежното настроение и грижовната атмосфера – всичко това изразява емоционална топлота и обич.

"По-лесно и по-мъдро е да отгледаш щастливо, здраво дете, отколкото да "поправяш" възрастен".

Всички родители говорят на своите бебета, но това, което бебетата разбират, е изражението на лицето им и нежните звуци, съчетани с физическата им близост. Времето прекарано с детето трябва да включва зрителен контакт, който кара детето да се чувства приятно и обичано. Когато гледаме детето в очите с грижовен поглед, то чувства с душата си, че го обичаме сърдечно. Зрителният ви контакт трябва да е предимно приятен и любящ. Ако гледате детето си по този начин само когато сте доволни от него, тогава влизате в капана на условната любов. Това може всъщност да увреди личния растеж на детето. Целта е да обсипвате детето си с достатъчно безрезервна любов, за да може емоционалният му резервоар да стои пълен, а един ключов начин за това е посредством правилната употреба на зрителния контакт.

"Всички ние сме още в процес на развитие, включително и родителите".

 

Скрининг тест за детско развитие

Първична консултация включва: Скрининг тест за детско развитие, консултиране и изготвяне на индивидуална програма/насоки за работа - 80 лв. Продължителност - 60 мин.

Целта на теста

Целта на теста е да се използва изключително като средство за скрининг и ранна детекция, а не за формулиране на точна диагноза. Задачите в Скрининг тестa за детско развитие са групирани в четири категории: Личностно-социална сфера, Фина моторика - Адаптивност, Говор и Груба моторика. Наблюдава се развитието на кърмачета и деца до предучилищна възраст.

Запиши час