Психопатологията е раздел от психиатрията, която се занимава с установяване на психологично произтичащите връзки  между патологичните явления. Психопатологията изучава болестните нарушения на психичните функции, закономерностите на проявяване и протичане на разстройствата на психичната дейност, методите на